• Home
  • 2019
  • kwiecień

Przetargi Drogowe Konin

Prawo związane z przetargami zawiera wiele niezwykle istotnych informacji dotyczących całego procesu przetargu. Dzięki precyzyjnym informacjom zawartym w ustawie o zamówieniach publicznych dokładnie znamy prawa i obowiązki organizatora przetargu oraz podmiotów, jakie chcą w nim uczestniczyć. Jasno określone są terminy oraz procedury odwoławcze.

Nie inaczej jest z opisem przedmiotu zamówienia, który powinien być jednoznaczny, precyzyjny, utworzony z użyciem zrozumiałych i dokładnych określeń oraz powinien być wyczerpujący – w przeciwnym wypadku można mówić o naruszeniu ustawy o zamówieniach publicznych. Na co w takim razie zwrócić uwagę podczas tworzenia opisu zamówienia w http://www.a1-a2-pomoc-drogowa.pl/konin? Jakich błędów należy unikać?

Przede wszystkim musimy mieć pewność, że opis zamówienia nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji – tylko wówczas przetargi mogą być ogłaszane za pomocą stosownych narzędzi. Jeżeli jednak w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostaną oznaczenia, które wskazywać będą na konkretny produkt lub producenta, wówczas taka treść naruszać będzie zasady uczciwej konkurencji.

Również opis przedmiotu zamówienia, który w jakiś sposób ogranicza dostęp do zamówienia publicznego łamie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Oczywiście taka sytuacja nie będzie mieć miejsca, jeżeli wymogi opisane przez zamawiającego są uzasadnione rzeczywistymi potrzebami.

Przetargi często dotyczą dużych pieniędzyJeżeli chodzi o błędy, jakie najczęściej spotyka się w opisach zamówień publicznych, to na pewno dużą część z nich stanowią nieprecyzyjne zwroty wykorzystywane przy opisywaniu przedmiotów zamówień. Przykładem takiego zwrotu może być słowo „około” lub „podwyższony komfort”. Częstym błędem pojawiającym się w opisach zamówień, a wpływającym na przetargi i ich przebieg jest również wyznaczanie niezwykle krótkich terminów realizacji zamówienia, co oczywiście daje przewagę tym wykonawcom, którzy wcześniej dowiedzieli się o możliwości przeprowadzenia konkretnego przetargu. Często spotka się również błąd w postaci sztywnego określenia parametrów, podczas gdy nie jest to konieczne oraz odwrotnie – brak precyzyjnej specyfikacji technicznej i jakościowej przedmiotu zamówienia.

Co jednak, jeżeli oferta którą pragnęliśmy zrealizować posiada w swojej treści błędy, które uniemożliwiają złożenie oferty? Mamy trzy możliwości. W pierwszej możemy zadać pytanie do organizatora przetargu o dokładne wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Drugim rozwiązaniem jest poinformowanie zamawiającego o naruszeniu zasad redagowania opisów przedmiotów objętych przetargiem i złożenie wniosku o zmianę zapisów tak, aby zgodne były one z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych. Ostatnim rozwiązaniem jest wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, w którym żądamy nakazania organizatorowi przetargu zmiany treści przedmiotu zamówienia.